Thông báo triển khai lớp học Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ

THÔNG BÁO

Về việc triển khai mở lớp học Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ cho sinh viên Hệ đào tạo đại học chính quy ngành

An toàn thông tin và Công nghệ thông tin

 
   

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HVM ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực Tiếng Anh cho học viên, sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy;

Căn cứ Thông báo số 1591/TB-HVM về việc “Tổ chức thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Năm thứ nhất - Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin” của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

Căn cứ Thông báo “Kết quả thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào theo chuẩn TOEIC quốc tế cho sinh viên Năm thứ nhất - Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin” ngày 20/10/2016 và ngày 19/3/2017,

Nhằm giúp tất cả sinh viên ATTT và CNTT đủ điều kiện học Tiếng Anh 1 vào tuần 4 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo khai giảng Lớp Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ cho những sinh viên Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin như sau:

1.      Đối tượng:

- Sinh viên AT13 và sinh viên CT1 chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào và chưa học lớp Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ.

- Sinh viên AT12 chưa đủ điều kiện đăng kí học Tiếng Anh 1;

2.      Thời gian bắt đầu thực hiện:

- Thời gian đăng ký học: 28/6/2017 – 4/7/2017

- Thời gian khai giảng: Tuần 1 tháng 8 năm 2017

3.      Thời lượng đào tạo: 6 (sáu) tín chỉ.

4.      Chương trình học: Tiếng Anh Cơ bản theo 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết (Trang bị và hệ thống lại toàn bộ ngữ pháp – từ vựng cơ bản) và Luyện thi theo dạng thức TOEIC quốc tế.

5.      Thời gian kết thúc khóa học bổ sung: Tuần 2, tháng 10 năm 2017.

6.      Thời gian thi TOEIC: Tuần 3, tháng 10 năm 2017

7.      Các lớp học 6 tín chỉ:

·        L01: Thứ 2 – thứ 4: Tiết 04 – 06 (09:35 – 11:45)

·        L02: Thứ 2 – thứ 4: Tiết 10 – 12 (15:05 – 17:15)

·        L03: Thứ 2 – thứ 4: Tiết 13 – 15 (18:00 – 20:00)

Thời khóa biểu trên có thể thay đổi tùy theo số lượng sinh viên đăng ký và nguyện vọng của sinh viên.

8.      Học phí và lệ phí thi TOEIC được thu theo mức quy định học phí hiện hành của Học viện tính trên đơn vị tín chỉ.

Sinh viên AT13, CT1 và AT12 có tên trong danh sách phải học lớp Bổ sung 6 tín chỉ  Tiếng Anh đầu vào cập nhật thông tin trên website Học viện và Hệ quản lý sinh viên để đăng ký học đúng hạn và chọn lớp học cho phù hợp.

Sinh viên Lớp Tiếng Anh bổ sung 6 tín chỉ đăng ký học trước khi về hè tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA để được xếp lớp và kịp học Tiếng Anh 1.

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

   Phan Bích Thuận