Tầm nhìn sứ mệnh

 

  1. Sứ mệnh:

       Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và công việc cho sinh viên, học viên Học viện KTMM và cán bộ Ngành Cơ yếu.

  1. Tầm nhìn:
  • Tầm nhìn dài hạn: Sinh viên, học viên của HV KTMM sau khi ra trường và cán bộ Ngành Cơ Yếu có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, đủ năng lực để làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.
  • Tầm nhìn 5 năm tới: Phấn đấu 100% sinh viên ra trường đạt chuẩn TOEIC 450 điểm trở lên và nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ Ngành Cơ Yếu.