THÔNG BÁO: Về việc triển khai mở lớp học Bổ sung Tiếng Anh cho sinh viên Năm thứ nhất

Căn cứ vào Thông báo số 2013/TB-HVM “Về việc nâng chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin từ Khóa 12” của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 2040/HD-HVM “Thực hiện việc nâng chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin từ Khóa 12” của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ Kế hoạch số 2322/KH-HVM “Kiểm tra đầu vào và chuẩn hóa đầu vào trình độ Tiếng Anh  cho sinh viên Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin từ khóa tuyển sinh năm 2015” của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ Thông báo số 1591/TB-HVM về việc “Tổ chức thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Năm thứ nhất - Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin” của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ Thông báo “Kết quả thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào theo chuẩn TOEIC quốc tế cho sinh viên Năm thứ nhất - Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin” ngày 20 tháng 10 năm 2016.

 

Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo tổ chức các lớp học Bổ sung Tiếng Anh cho những sinh viên Năm thứ nhất - Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin như sau:

 

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên Năm thứ nhất - Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào (dưới 250/990 điểm TOEIC).

 

2. Thời gian bắt đầu thực hiện: Tuần đầu tiên của tháng 11 năm 2016.

 

3. Thời lượng đào tạo: 6 (sáu) tín chỉ.

 

4. Chương trình học: Tiếng Anh Cơ bản và Luyện thi theo chuẩn TOEIC.

 

5. Thời gian kết thúc khóa học bổ sung: Tháng 3 năm 2017.

 

6. Quy mô lớp học và các ca học được bố trí thuận lợi cho sinh viên (dựa trên cơ sở đăng ký học tập của sinh viên) và không ảnh hưởng tới thời gian học tập chính khóa của sinh viên.

 

7. Học phí và lệ phí thi TOEIC được thu theo mức quy định học phí hiện hành của Học viện tính trên đơn vị tín chỉ.

 

Đề nghị sinh viên Năm thứ nhất chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào cập nhật thông tin trên website Học viện và Hệ quản lý sinh viên để chủ động đăng ký học, chọn lớp học, ca học cho phù hợp.

 

Sinh viên cần trợ giúp thông tin, liên hệ trực tiếp với Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật mật mã -  Phòng 201, tòa nhà TB1 vào giờ hành chính, hoặc qua số điện thoại 043.640.6868./. 

 

Phan Bích Thuận