Thông báo thời gian tổ chức kiểm tra Tiếng Anh cho sinh viên Năm thứ nhất tại Phân hiệu HV tại TP. Hồ Chí Minh ngày 22.10.2018

THÔNG BÁO

Về thời gian tổ chức kiểm tra phân loại Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo đại học chính quy

(Phân hiệu Học viện KTMM tại TP. Hồ Chí Minh)

Ngày thi: Thứ Bảy 22 – 10 – 2018

Từ 8h00 đến 10h30:  Thí sinh từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 04

Thời gian

Nôi dung công việc

08:00

Giám thị gọi sinh viên vào phòng thi

(Sinh viên phải xuất trình chứng minh thư nhân dân)

08:10

Giám thị quán triệt quy chế thi; phát đề thi và hướng dẫn sinh viên điền thông tin vào phiếu thi (Sinh viên không được mở niêm phong đề thi)

08:30

Sinh viên bóc niêm phong đề thi và bắt đầu làm bài

10:30

Giám thị thu bài

 

Lưu ý:

  • Sinh viên phải có mặt tại phòng thi 10 phút trước giờ vào phòng thi.
  • Sinh viên đến muộn sau 08:30’ sẽ không được quyền dự thi.