Thông báo tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế cho sinh năm năm nhất năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HVM ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực Tiếng Anh cho học viên, sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy;

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ KMA trực thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã,

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã, Trung tâm Ngoại ngữ KMA thông báo về kế hoạch kiểm tra đầu vào Tiếng Anh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo đại học chính quy – Học viện Kỹ thuật mật mã.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Cơ sở Hà Nội:

+ Thời gian: Thứ bảy, ngày 7/10/2017

+ Địa điểm: Tòa nhà giảng đường TA2.

- Phân hiệu của Học viện tại TP. Hồ Chí Minh:

+ Thời gian: Thứ bảy, ngày 14/10/2017

+ Địa điểm: Giảng đường Tòa nhà 7 tầng

Danh sách sinh viên, phòng thi, qui chế thi và ngày giờ thi cụ thể sẽ được thông báo trên Website Học viện, Hệ quản lí sinh viên và Trung tâm Ngoại ngữ KMA

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

- Sinh viên kiểm tra Tiếng Anh đầu vào bằng Bài thi theo dạng thức TOEIC quốc tế - Nghe và Đọc (Listening and Reading) trong thời gian 120 phút.

- Hình thức thi: Trắc nghiệm (200 câu)

+ Nghe: 100 câu (Thời gian thi 45 phút)

+ Đọc: 100 câu (Thời gian thi 75 phút)

IV. LỆ PHÍ KIỂM TRA

- Lệ phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào được thu theo mức lệ phí thi kết thúc học phần theo quy định hiện hành của Học viện.

V. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

- Trong vòng 02 tuần kể từ ngày thi cuối cùng.

VI. ĐIỂM ĐẠT

- Sinh viên đạt điểm thi tối thiểu từ 250/990 điểm trở lên sẽ được đăng ký học Tiếng Anh 1 vào học kì 1 năm học 2018 – 2019;

- Sinh viên chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào trong bài kiểm tra (dưới 250/990 điểm) sẽ học khóa bổ sung Tiếng Anh (6 tín chỉ) của Học viện vào tuần đầu tháng 11/2017 tại Trung tâm Ngoại ngữ KMA. Học phí được thu theo mức quy định học phí hiện hành của Học viện tính trên đơn vị tín chỉ.

VII. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI

- Sinh viên có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực tại thời điểm tổ chức thi (TOELF iBT 35+, IELTS 3.5+, TOEIC 250+) sẽ được miễn kỳ kiểm tra Tiếng Anh đầu vào.

- Sinh viên làm đơn xin miễn kiểm tra Tiếng Anh đầu vào kèm theo bản photo chứng chỉ công chứng (mang theo bản chính để đối chiếu) và nộp về Trung tâm Ngoại ngữ KMA trước ngày 4/10/2017.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NN KMA

(đã ký)

Phan Bích Thuận