THÔNG BÁO THÁNG 4.2018

THÔNG BÁO

Hiện tại, Phòng Đào tạo đã có thời khóa biểu học kì I năm học 2018-2019 của môn Tiếng Anh 1 cho sinh viên năm nhất bắt đầu học vào tuần 1 tháng 8 năm 2018.

Đề nghị các bạn sinh viên chưa qua Tiếng Anh đầu vào và chưa đủ điều kiện đăng kí học Tiếng Anh 1 chủ động, khẩn trương qua Trung tâm Ngoại ngữ đăng kí học bổ sung, hoàn thiện kiến thức và kiểm tra lại Tiếng Anh đầu vào để kịp đăng kí học Tiếng Anh 1 vào tháng 6/2018 theo thông báo của Phòng Đào tạo.

Tránh tình trạng một số sinh viên chưa đủ điều kiện đăng kí học vẫn đăng kí học phải nộp học phí 2 lần, hoặc cố tình học, đi thi nhưng không được công nhận kết quả.

Sinh viên click vào link dưới đây để xem Danh sách sinh viên chưa qua Tiếng Anh đầu vào và chưa đủ điều kiện đăng kí học Tiếng Anh 1.
(Lưu ý: Trong mỗi link đều có 3 sheet tương ứng với các khóa AT12; AT13 và CT1; AT14, CT2 và DT1. Sinh viên click vào sheet tương ứng với khóa của mình để xem danh sách)
Cơ sở Hà Nội
https://drive.google.com/file/d/1h5XjuT0vmjmroSUezpg9-RJ-R3WjG3Vv/view

Cơ quan Thường trực HVKTMM tại TP. Hồ Chí Minh:
https://drive.google.com/file/d/1s2cf4U3PVnhCw8zvgBzJlqJyARyIoqbn/view