Chức năng - Nhiệm vụ

Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm ngoại ngữ

1. Mục tiêu

  • Xây dựng Trung tâm Ngoại ngữ trở thành đơn vị tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã và có khả năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và liên kết với đơn vị uy tín cấp chứng chỉ quốc tế.
  • Giúp các em sinh viên bắt kịp chương trình học Tiếng Anh chính khoá (được đổi mới theo định hướng TOEIC từ năm học 2015-2016
  • Giúp các em sinh viên đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh của Học viện (450 TOEIC quốc tế), đảm bảo đúng thời điểm lấy bằng tốt nghiệp và ra trường.
  • Giúp các em có đủ năng lực Tiếng Anh để giao tiếp và làm việc trong các môi trường quốc tế
  • Giúp cán bộ cơ yếu nâng cao năng lực tiếng Anh, đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chuyên môn cao.
  • Tạo thuận lợi cho việc theo học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ và làm nghiên cứu cũng như góp phần đưa ngành Cơ yếu Việt Nam tiến lên chính quy, hiện đại, cùng đất nước hội nhập vào thời đại toàn cầu hoá

2. Chức năng

Trung tâm Ngoại ngữ có chức năng xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tổ chức thi cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho học viên, sinh viên Học viện KTMM và giảng viên, cán bộ ngành Cơ yếu theo chỉ đạo của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và Giám đốc Học viện KTMM.

2. Tổ chức các kì thi chuẩn hóa, đánh giá năng lực và kiểm định chất lượng về ngoại ngữ cho học viên, sinh viên theo chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuẩn đầu vào, đầu ra Tiếng Anh của Học viện.

3. Tổ chức cung ứng dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trong và ngoài Học viện KTMM theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

3. Nhiệm vụ của Trung tâm ngoại ngữ

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng hằng năm trình Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các lớp dạy, luyện thi TOEIC, các lớp học Tiếng Anh cơ bản và nâng cao, các lớp Tiếng Anh giao tiếp theo nhu cầu của người học.

3. Tổ chức thi kiểm tra sát hạch Tiếng Anh đầu vào theo chuẩn TOEIC Quốc tế cho sinh viên năm thứ nhất.

4. Tổ chức dạy bổ sung kiến thức Tiếng Anh cơ bản và luyện thi theo chuẩn TOEIC quốc tế cho những sinh viên không đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào (TOEIC tối thiểu 250/990) theo quy định của Học viện.

5. Tổ chức thi sát hạch chuẩn Tiếng Anh đầu ra theo chuẩn TOEIC Quốc tế (TOEIC tối thiểu 450/990) cho học viên, sinh viên năm cuối và cấp chứng chỉ Tiếng Anh nội bộ cho sinh viên, học viên theo quy định của Học viện.

6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho giảng viên Học viện và cán bộ ngành Cơ yếu theo chỉ đạo của Ban và Học viện.

7. Tổ chức các lớp dạy, thi và cấp chứng chỉ nội bộ A2, B1, B2 cho học viên cao học, NCS của Học viện theo nhiệm vụ được giao.

8. Tổ chức các lớp dạy bổ sung và bồi dưỡng Tiếng Anh và Tiếng Việt cho sinh viên Quốc tế (Lào và Campuchia) theo sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

9. Xây dựng các quy định về học phí, lệ phí phù hợp với quy định của Học viện và chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm trình Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã phê duyệt.

10. Xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã phê duyệt.

11. Xây dựng chương trình giảng dạy, hình thức học tập, kế hoạch học tập toàn khóa, thời gian biểu cụ thể cho từng khóa học, lớp học phù hợp với điều kiện của các đối tượng có nhu cầu học tập theo quy định hiện hành.

12. Quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho người học theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; quản lý nội dung, chương trình, chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý người học thuộc phạm vi được giao theo quy định của pháp luật.

13. Phối hợp với các cơ sở đào tạo có uy tín, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để liên kết đào tạo về ngoại ngữ, tổ chức thi kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế (TOEIC, IELTS, TOEFL, CEFR, …) và cấp chứng chỉ quốc tế cho học viên, sinh viên Học viện và người học có nhu cầu.

14. Tổ chức thực hiện công tác tập huấn, đào tạo, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ và giáo viên của Trung tâm.

15.  Tham gia các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ theo kế hoạch chung của Học viện.

16.  Quản lý, điều phối giảng viên, cán bộ, nhân viên và học viên thuộc Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

17.  Quản lý, đề xuất xây dựng, bổ sung, bảo trì thiết bị giảng dạy và cơ sở vật chất của Trung tâm.

18.  Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính áp dụng đối với đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

19.  Tổ chức quản lý hoạt động thu, chi, sử dụng các nguồn tài chính và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật, Học viện Kỹ thuật mật mã và Ban Cơ yếu Chính phủ.

20.  Tổ chức và quản lí các hoạt động truyền thông, quảng cáo phục vụ công tác tuyển sinh, đào tạo của Trung tâm và nhu cầu học tập của học viên.

21.  Được kí kết hợp đồng dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

22.  Được kí kết hợp đồng với các đơn vị cung ứng dịch vụ bên ngoài Học viện để thực hiện các công tác phục vụ cho nhu cầu học tập và sinh hoạt Tiếng Anh của học viên và nhu cầu phát triển của Trung tâm, phù hợp với tình hình thực tế của xã hội.

23.  Được thực hiện hợp đồng thuê khoán chuyên môn, hợp đồng thỉnh giảng, mời giảng bằng nguồn kinh phí tự chủ của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Học viện Kỹ thuật mật mã và Ban Cơ yếu Chính phủ.

24.  Tổ chức các buổi hội thảo, hoạt động ngoại khoá, các nhóm và câu lạc bộ Tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sử dụng, phát triển Tiếng Anh và các kỹ năng khác của học viên, sinh viên.

25.  Thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch,… cho các cá nhân và đơn vị có nhu cầu.

26.  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.